Menjador escolar

Gratuïtat del menjador escolar

Es gestionen els pagaments del menjador escolar de la comarca per a tots aquells alumnes que hi tenen dret.

Ajuts de menjador

Es concedeixen ajuts individuals de menjador a altres alumnes, ja sigui per raons socioeconòmiques o per distància geogràfica.

 

Informació general de la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per raons socioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2017-2018

Termini per presentar les sol•licituds: Des del 2 fins al 26 de maig, ambdós dies inclosos.

Per als alumnes que es matriculen aquest curs 2017-2018, el termini finalitza un cop han transcorregut vint dies naturals des que s’ha formalitzat la matrícula. En aquests casos cal adjuntar una còpia del resguard de matrícula en què consti la data en què s’ha efectuat.

Lloc de presentació de les sol•licituds: Al Consell Comarcal (c/ Catalunya, 48, Banyoles), de 10.00 h a 14.00 h, o al centre d'ensenyament.

Documentació obligatòria que cal presentar:

-    La sol•licitud de l’ajut degudament emplenada i signada per tots els membres computables de la unitat familiar majors d’edat. (Computen com a membres de la unitat familiar el pare, mare o tutor/a legal, l’alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el  domicili familiar, els germans més grans de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial i els ascendents dels pares que resideixin en el domicili familiar.) És indispensable que en l'imprès l'alumne/a sol·licitant de l'ajut informi de l'IDALU, el codi identificador únic que el Departament d'Ensenyament assigna a cada alumne/a. En cas que no es conegui, cal sol·licitar-lo en el centre d'ensenyament.

-    Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/a sol•licitant, i de tots els membres computables de la unitat familiar que figurin al volant de convivència i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne. En cas de no disposar de NIF/NIE, cal aportar una còpia del certificat de naixement o llibre de família.

En el supòsit d'alumnes a qui se'ls va resoldre una sol·licitud d'ajut de menjador en la convocatòria del curs passat, si els NIF o NIE  de què disposa aquest Consell Comarcal encara són vàlids i vigents, només cal signar la declaració corresponent de l'imprès de sol·licitud.

-    Només en el cas que es percebin ingressos no tributables o exempts, cal aportar la documentació següent:

o        Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social

o        Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

o        Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia.

o        En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent.


Documentació complementària, si s’escau:

-    Per a família nombrosa: el carnet vigent.
-    Per a família monoparental: el carnet vigent.
-    Per a famílies amb infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
-   Per a discapacitat de l’alumne/a o germans: Certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
-   Document que acrediti que s’han rebut prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament (per aquest últim cas, es pot aportar el certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials).
-    En cas de divorci o separació legal: Fotocòpia del conveni o sentència de divorci o acta final de mediació del Departament de Justícia.

 

Documentació per descarregar:

- Sol•licitud d’ajut de menjador escolar del curs 2017-2018.

- Bases reguladores dels ajuts de menjador escolar del curs 2017-2018.