Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES

 

Aquesta és la política de protecció de dades del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. Ateses les funcions del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, alguns tractaments són el resultat de la prestació de serveis a altres administracions públiques que li han delegat funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Consell Comarcal del Pla de l’Estany (d'ara endavant, Consell Comarcal), amb CIF P6700010I, domicili al carrer Catalunya, 18, Banyoles (CP 17820), telèfon 972576639, a/e informacio@plaestany.cat, www.plaestany.cat.

L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal ofereix serveis d’atenció primària, serveis especialitzats i programes socials.

El Centre Ocupacional i Especial de Treball creat pel Consell ofereix serveis d’atenció especialitzada a persones adultes amb discapacitat de la comarca del Pla de l’Estany.

 

Amb quins criteris tractem les dades personals.

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

a) Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat.

b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.

c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.

d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.

e) Els conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.

f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit al Consell Comarcal, carrer Catalunya, 18, Banyoles (CP 17820) o a l’adreça electrònica dpd @ plaestany.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

El Consell Comarcal tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions. Els serveis del Consell Comarcal es descriuen a la seva web i a la seva seu electrònica.

Procediments administratius i tràmits.

En base a les sol·licituds de les persones interessades, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació pròpia de cada tràmit. El catàleg de tràmits i el procediment que es segueix es pot consultar a la seu electrònica. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria. En alguns casos han de ser objecte de publicació en compliment del principi de transparència.

 

Serveis.

Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones beneficiàries o bé les que hem obtingut d’altres administracions. Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones que en són usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar al portal de transparència. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari del servei.

 

Contacte.

Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

 

Selecció de personal.

Rebem currículums vitae i convoquem processos de selecció de personal. Les dades aportades per la persones interessades permeten avaluar els mèrits i analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. No es comuniquen a altres persones.

 

Enviament d’informació.

Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

 

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària.

 

Videovigilància.

En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat. En casos justificats comuniquem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

 

Gestió tributària i recaptació.

El Consell porta a terme la gestió dels tributs i la percepció d’altres ingressos de dret públic per compte dels ajuntaments de la comarca. Això comporta el tractament d’un volum important de dades personals, dades que es tracten de forma continuada i que en algunes ocasions provenen d’altres administracions. Es tracten únicament amb aquesta finalitat. Seguint sempre la normativa reguladora les dades es poden comunicar a altres administracions. En alguns casos han de ser objecte de publicació a efectes de notificacions.

 

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals.

Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments. Es porta a terme en compliment d’obligacions legals.