28, d’abril 2021 13:49

Ajuts de Menjador


PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR  CURS 2021-2022


Destinataris


Per a l’alumnat que, aquest curs 2021-2022, està matriculat en un centre educatiu del Pla de l’Estany, està cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria (ESO) i no té el menjador amb caràcter preceptiu (gratuït).


Lloc i presentació de les sol·licituds


L’imprès de sol·licitud es pot presentar en dues modalitats:


•    Telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.

•    Presencial, a la seu del Consell Comarcal (c. Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h. En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/
Per fer el tràmit presencial, cal tenir present que:
•    És obligatori l’ús de mascareta.
•    Només es permet l’accés d’una sola persona (el/la sol·licitant) a l’espai condicionat per a l’atenció al públic, i el dia i hora prèviament concertats.
•    Cal portar l’imprès de la sol·licitud degudament omplert i signat per la persona sol·licitant, així com tota la documentació annexa necessària per tramitar-la.


Període general de presentació 


Del 3 al 28 de maig de 2021, ambdós dies inclosos i com a màxim fins el 8 d’abril de 2022.
Per a l’alumnat que es matriculi aquest curs 2021-2022, la durada del termini és de vint dies hàbils des que formalitza la matrícula.


Sol·licituds i documentació


Per poder sol·licitar l’ajut, cal descarregar-se el model normalitzat de sol·licitud clicant aquí i omplir degudament totes les dades requerides a l’imprès.


Documentació obligatòria:


•    Sol·licitud individual d’ajut individual de menjador.
•    NIF/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar.


Documentació complementària, si és el cas:


•    Resolució o certificat de l’Agència de l’Habitatge en què constin els ingressos percebuts l’any 2020.
•    Certificat acreditatiu de l’import ingressat en concepte de Renda garantida de ciutadania de l’any 2020.
•    Certificat de cotitzacions al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social de l’any 2020.
•    Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social amb l’import percebut l’any 2020.
•    Resolució d’acolliment d’infants en la unitat familiar extensa o aliena.
•    Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació.
Documentació per descarregar relacionada amb aquest tràmit
•    Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts de menjador 
•    Imprès de sol·licitud d’ajut de menjador escolar