rehabilitació d'edificis

PREE5000 - ICAEN: Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis

 

Objecte:

A continuació podreu trobar un resum de la informació més rellevant de les bases reguladores per a cada una de les actuacions subvencionables:

Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).

Usos dels edificis complets existents (opció A de les bases reguladores):

a) Edificis d'habitatge unifamiliar;

b) Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge;

c) Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

Requisits de les actuacions:

  • Assolir una reducció del consum d'energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent).
  • Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any). Aquest criteri no serà d'aplicació en els següents casos:

a) Quan l'edifici acrediti tenir una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora; ajuda addicional serà la corresponent a la lletra A.

b) Quan l'edifici no compti amb un procediment per a la seva qualificació energètica, s’haurà de reduir el seu consum d'energia primària no renovable a un 30% per cent com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

Tipologies de les actuacions:

a) Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.

b) Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.

  • Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​
  • No seran actuacions subvencionables: Les realitzades en edificis de nova construcció ni les ampliacions (superfície o volum)ni el canvi d'ús de l'edifici.
  • Exigències DNSH (Do Not Significant Harm) per a tot tipus d'edificis
  • Com a mínim el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de construcció es prepararà per a la reutilització, reciclatge i valorització (article 8 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE).
  • Limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició (Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE).
  • Els components i materials de construcció utilitzats no contindran amiant ni substàncies molt preocupants (llista de substàncies de l'annex XIV de l' Reglament (CE) nombre 1907/2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH)).Si es produeixin residus d'amiant, caldrà justificar el seu tractament (notificació prèvia del trasllat al gestor de residus i els documents d'identificació dels trasllats de residus associats a aquests moviments, Reial Decret 553/2020).
  • Estudi de Gestió de Residus (apartat 11 lletra c) de l'article 17 signat per tècnic competent, o, si no declaració responsable signada pel representant de l'beneficiari en el qual es compromet a complir i aportar tota la documentació necessària per justificar el compliment del que indica l'apartat 11 lletra c) de l'article 17.

Beneficiaris i destinataris últims

 

Segons el Reial Decret 691/2021, els beneficiaris són les Comunitats Autònomes, ja que són aquestes les que s'encarreguen de tramitar els ajuts i fer-los arribar als seus destinataris finals, que són els següents:

Destinataris últims dels ajuts (residència fiscal a Espanya): 

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal).

c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis (article 396 del Codi Civil) i sense el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.

d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat), que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació.

e) Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d'actuar d'acord amb el contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.

f) Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols (segons article 3 de la Llei 7/1985 i article 2.2 de la Llei 40/2015).

g) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial decret llei 23/2020.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació al DOGC de la convocatòria d’ajuts, fins el 31 de desembre de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

 

Per a més informació aquí

 

Resolució DOCG

Generalitat de Catalunya