Eficiència energètica a explotacions agropecuàries

Ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries

 

L'objecte d'aquest programa d'ajuts és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

 

Qui pot demanar les ajudes?

 • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d'una explotació agropecuària.
 • Comunitats de Regants i altres organitzacions la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fi agropecuari.
 • Titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg que per al seu funcionament necessitin actualment el consum d'energia elèctrica.
 • Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent, sempre que les inversions es dirigeixin exclusivament en l’àmbit d’aquestes organitzacions o associacions de productors agrícoles.

Actuacions elegibles

 1. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Consistirà en l’execució d’actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que redueixin el consum d’energia final i les emissions de CO2.

Les actuacions podran ser, amb caràcter orientatiu i no limitatiu:

 • La substitució de grups de bombament per altres de més eficients energèticament.
 • La implantació de variadors de freqüència i arrencadors estàtics o la substitució per equips més eficients energèticament en bombaments.
 • La implantació o modernització de sistemes de regulació, control i monitorització de la xarxa de reg que contribueixin directament a l'estalvi d'energia.
 • La instal·lació o substitució de bateries de condensadors per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques de les estacions de bombament.
 • No seran elegibles aquelles actuacions que contribueixin a l’increment en el consum d’aigua o de la superfície regable.

2. Millora de l'eficiència energètica i la utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. Consistirà en la realització d’actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d’energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que redueixin el consum d’energia final i les emissions CO2.

Les actuacions podran ser, amb caràcter orientatiu i no limitatiu:

 • Actuacions sobre l'envolupant tèrmic que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració dels edificis agropecuaris (façanes, cobertes, finestres) incloent solucions bioclimàtiques.
 • Actuacions a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, com poden ser les destinades als processos de pasteurització i conservació de productes peribles, a la climatització de naus de bestiar i hivernacles, refrigeració en processos de fermentació del vi, etc.
 • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de generació, distribució, regulació i control i elements terminals de les instal·lacions tèrmiques, incloent-hi l'aprofitament de calors residuals i noves xarxes de calor.
 • Substitució d'energia convencional en instal·lacions tèrmiques per energies renovables tèrmiques (energia solar tèrmica, biomassa, energia geotèrmica, energia ambient (aerotèrmia o hidrotèrmia), bombes de calor o una combinació). No es considera elegible substituir un generador tèrmic per un altre que utilitzi combustible d'origen fòssil.
 • Reforma o substitució d’instal·lacions d’il·luminació interior i enllumenat exterior.
 • Renovació de motors per a accionaments mecànics i altres serveis propis d’aquestes activitats.

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web a partir del 20 de Juliol del 2021 fins el 31 de Desembre del 2021.

 

Per a més informació.

Real Decret 149/2021, de 9 de març

IDAE