Concessió d'ajuts del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (P

Concessió d'ajuts del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

La finalitat de les ajudes és enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, contribuint amb això a una descarbonització justa i inclusiva mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes i la participació d'actors no tradicionalment involucrats al sector energètic, habilitant els mecanismes per al compliment de les fites CID 110, «projecte pilot per a les comunitats» i 111, «finalització de projectes pilot relacionats amb l'energia a les comunitats locals» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de la Component 7, Desplegament i integració d'energies renovables.

Qui pot demanar les ajudes?

Qualsevol de les persones jurídiques, públiques o privades, legalment i vàlidament constituïdes, que tinguin el domicili fiscal a Espanya, i que conformin una comunitat energètica.

Quins requisits s’han de complir?

  • Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Els beneficiaris hauran d'acceptar els termes que s'estableixin a la resolució de concessió, i realitzar el projecte conforme als objectius i al pla de treball de la sol·licitud d'ajuda.
  • Els beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament a l'IDAE, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, qualsevol modificació de les condicions inicialment informades amb la documentació que s'acompanya a la sol·licitud.
  • Per a poder ser beneficiaris dels ajuts, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució de concessió, els sol·licitants hauran d'adoptar totes aquelles mesures que evitin un conflicte d'interessos potencial entre els seus propis interessos i els de la Unió Europea
  • No podran ser beneficiaris les  empreses en estat de crisis.
  • Els beneficiaris garantiran el respecte al principi de DNSH i l'etiquetatge climàtic.
  • Els beneficiaris hauran de declarar el compromís amb la igualtat de gènere mitjançant la incorporació dels elements necessaris per aconseguir una representació equilibrada entre dones i homes i impulsar la plena igualtat d'oportunitats entre tots dos.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 1 de febrer de 2022 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 1 març de 2022. Transcorregut aquest termini, no seran admeses més sol·licituds

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts s'adreçaran a l'òrgan instructor, i estaran disponibles per emplenar-los i presentar-los a la seu electrònica de l'IDAE ), on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris. Les persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, mitjançant Tràmits Gencat.

Per a més informació