TECNOLOGIA 4.0

Ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

 

Objecte:

Ajuts destinats a subvencionar l'agricultura de precisió i les tecnologies 4.0 en el sector agrari, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Beneficiaris

 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica que compleixin els requisits i les obligacions que estableixen els articles 6 i 22 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts.

Actuacions subvencionables

Les actuacions i inversions subvencionables són les que compleixen amb els criteris comuns d'elegibilitat que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 7, i les regulacions específiques de l'article 23 del Reial decret 948/2021. La llista d'equips d'agricultura de precisió i els requisits mínims a què fa referència l'article 23.1 per a Catalunya és la que es relaciona en els quadres d'equips i components de l'annex III del Reial decret 948/2021. Totes les actuacions s'han de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'abril del 2024.

Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Les sol·licituds s'han de presentar en la manera que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022.

Intensitat màxima i quantia de la subvenció

- La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és del 40% del cost elegible. Aquest límit s'incrementa en 20 punts percentuals en els casos següents:

a) Inversions col·lectives.

b) Consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d'inversió es destinin a un ús comú i redundin en benefici d'explotacions concretes que tingui la consideració de pimes, els titulars de les quals han d'haver donat el seu consentiment perquè aquestes ens sol·licitin l'ajut.

c) Persones beneficiàries que tinguin la condició de persones joves agricultores.

Aquest suplement addicional no és acumulable entre les condicions anteriors.

- Aquests ajuts estan sotmesos als requisits i límits que estableixen el capítol I i l'article 14 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajut en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

- La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada; que com a màxim és de 300.000 euros. No es concediran ajuts als projectes sol·licitats quan no superin un import mínim de 5.000 euros.

- L'ajut està sotmès als requisits i límits d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 24 del Reial decret 948/2021.

Per a més informació aquí

RESOLUCIÓ ACC/1172/2022, de 21 d'abril