SOLAR

Ajuts per l’autoconsum i l’emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

L'objecte dels ajuts és convocar les subvencions del Programa d'ajudes per a les actuacions d'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables a Catalunya

Qui pot demanar les ajudes?

Destinataris dels programes 1,2,3

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques.

  - Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
  - Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia.
  - Les empreses de serveis energètics (ESE), o proveïdors de serveis energètics definits en el Reial Decret 56/2016

 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Les empreses de serveis energètics o altres empreses que duguin a terme les actuacions en establiments dels sectors inclosos en cada programa.

Destinataris dels programes 4 i 5

 • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administració pública
 • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica
 • Comunitats de propietaris
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia

Destinataris del programa 6

 • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica
 • Comunitats de propietaris
 • Les entitats i el sector públic institucional de qualsevol administració pública

Quins requisits s’han de complir?

 • El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.
 • Tenir la residència fiscal a Espanya
 • Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat
 • En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 • En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe
 • No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi
 • Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
 • Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent
 • Disposar de facultats de representació de l'entitat
 •  complir la normativa de política lingüística 
 • En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària puguin ser una fundació, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat.
 • En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 • En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
 • Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció
 • No tenir pendents obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts

Termini de presentació de les sol·licituds

S’inicia el dia 15 de desembre de 2021 i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

On s’ha de presentar la documentació?

Les persones jurídiques interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat)

En el cas d'ens locals i la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics mitjançant l'Extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT ( http://www.eacat.cat)

Les persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, mitjançant Tràmits Gencat ( http://tramits.gencat.cat)

Novetats!!!
Durant el procés de presentació de les sol·licituds per a les ajudes hi va haver un error informàtic i es va originar una interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica que va provocar que les plataformes i els mitjans telemàtics habilitats per a la presentació de sol·licituds no poguessin suportar el gran nombre de sol·licituds que volien ser presentades. Per aquest motiu en el DOGC del 28/12/21 exposen:

 • Les sol·licituds dels programes d'incentius 1, 2, 3, 4, 5 i 6 presentades telemàticament o presencialment el 15 de desembre de 2021 es consideren presentades en els termes de la convocatòria efectuada.
 • En el cas de les persones físiques que no realitzen activitat econòmica que haguessin presentat les seves sol·licituds per als programes d'incentius 4, 5 i 6 de manera presencial, amb posterioritat al 15 de desembre de 2021 i abans del 10 de gener de 2022, es consideren no presentades i hauran de presentar nova sol·licitud en els terminis establerts en l'apartat 1 d'aquesta Resolució.

Per a més informació